Ontslagrecht

Vanaf 1 juli 2015 verandert het ontslagrecht

In het kader van de Wet werk en zekerheid verandert het ontslagrecht per 1 juli 2015. We geven je hierbij de belangrijkste wijzigingen rondom ontslag van zowel vaste als flexibele medewerkers.

Meer manieren om een arbeidsovereenkomst te beëindigen, andere routes

Bij ontslag op initiatief van de werkgever waarmee werknemer niet instemt kun je niet meer in alle gevallen een vergunning bij de kantonrechter aanvragen. Wanneer de reden van het ontslag een bedrijfseconomische is of langdurige arbeidsongeschiktheid betreft dan vraag je de vergunning hiervoor aan bij het UWV. Bij andere redenen voor het ontslag zoals disfunctioneren, een conflict of verstoorde arbeidsrelatie vraag je dit aan bij de kantonrechter.

Bedenktijd werknemer bij tekenen opzegging of beëindiging contract

Stemt de werknemer in met het ontslag dan leg je dit schriftelijk vast in een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst die je beide tekent. Let op dat de werknemer vanaf 1 juli het recht heeft om na tekening van deze overeenkomst binnen 14 dagen terug te komen op zijn besluit. Lees voor meer informatie over dit recht ons artikel Werk en Zekerheid: De veranderingen per 1 juli 2015.

Tijdelijke overeenkomsten lopen niet meer automatisch af

Er geldt sinds 1 januari 2015 een aanzegtermijn. Het aflopen moet je als werkgever vooraf schriftelijk aankondigen bij de werknemer. Lees daarvoor ons artikel over de aanzegtermijn.

Ontslag tijdens de proeftijd, ontslag op staande voet of ontslag bij faillissement laten we hier buiten beschouwing.

Transitievergoeding

Er was tot 1 juli geen verplichting tot het geven van een vergoeding bij ontslag van een werknemer. Dat verandert. Per 1 juli heeft de medewerker bij ontslag recht op een transitievergoeding wanneer:
• hij of zij minimaal 2 jaar in dienst is geweest en
• het contract op initiatief van de werkgever is beëindigd of niet wordt verlengd.
Tijdelijke arbeidscontracten tellen ook mee. Lees meer over de hoogte van de transitievergoeding in ons artikel Werk en Zekerheid: De veranderingen per 1 juli 2015.

Meer informatie vind je bij de Rijksoverheid.