Top 10 veranderingen werkgevers

Top 10 veranderingen in 2015

2015 brengt behoorlijke veranderingen voor werkgevers. In de loop van het jaar zullen ook nieuwe regels rond ontslagrecht en de ketenregeling gelden. We hebben de 10 belangrijke wijzigingen die nu van kracht zijn op een rij gezet.

1 De werkkostenregeling (WKR) is nu voor iedere werkgever verplicht. Vergoedingen of verstrekkingen aan je medewerkers zijn onbelast tot een totaalbedrag van 1,2% van je fiscale loonsom. Over het bedrag van de vergoedingen dat boven die vrije ruimte komt, moet je 80% belasting betalen via een eindheffing. Meer over de WKR lees je in onze whitepaper.

2 Heeft je medewerker een tijdelijk contract van zes maanden of langer, dan geldt er een aanzegverplichting en ben je verplicht om uiterlijk een maand van tevoren schriftelijk te laten weten of je het contract gaat verlengen en zo ja, onder welke voorwaarden. Doe je dat te laat dan kan de werknemer een boete opeisen. Vergeet je helemaal om te vertellen dat het contract eindigt en de werknemer werkt op de dag na einde van zijn contract dan is er sprake van voortzetting van het contract onder dezelfde voorwaarden, met maximale duur van een jaar.

3 In contracten van een half jaar of korter mag geen proeftijd worden opgenomen.

Het concurrentiebeding voor kortlopende contracten is afgeschaft. Deze mag alleen in bijzondere gevallen worden opgenomen. Voor contracten voor onbepaalde tijd verandert er niets.

Payroll medewerkers hebben dezelfde ontslagbescherming als werknemers die rechtstreeks in dienst zijn.

6 De regeling voor het minimale loon van een directeur groot aandeelhouder (DGA), gebruikelijk loon, wordt aangepast. Voor 2015 is dit vastgesteld op  € 44.000. Tenzij anderen in uw bedrijf meer verdienen.

7 De regels rondom een aantal verlofregelingen zijn aangepast. In de loop van 2015 volgen meer aanpassingen bijvoorbeeld over kort en langdurend zorgverlof. Meer lees je in ons artikel.

8 Het wettelijk minimumloon is verhoogd. Een medewerker van 23 jaar of ouder krijgt nu € 1.501,80 per maand bij een volledig dienstverband.

9 Het recht op AOW gaat nu in op een leeftijd van 65 jaar en 3 maanden. De werknemer betaalt dus 3 maanden langer premie voor werknemersverzekeringen. De werkgever betaalt de werkgeversheffing ZVW ook 3 maanden langer.

10 Er zijn wijzigingen doorgevoerd in het pensioenstelsel: Het maximale opbouwpercentage wordt verlaagd van 2,15 % naar 1,875%. Daarnaast kan vanaf 2015 geen pensioen meer worden opgebouwd voor het deel van het pensioengevend salaris dat hoger is dan € 100.000. Pensioenpremies zijn hierdoor in veel gevallen verlaagd en gemaximeerd.

En verder in 2015:

Vanaf 1 juli 2015 zullen ook nieuwe regels rond ontslagrecht en de ketenregeling gelden. Lees ook ons eerder verschenen artikel hierover. De ontslagvergoeding wordt een transitievergoeding en zorgverlof mag aangevraagd worden voor een bredere sociale kring. We houden je ook daarvan op de hoogte.