Berichten

HR en recruitment

Salesforce voor HR & Recruitment: vandaag al klaar voor morgen

Tijdens de Salesforce World Tour op 14 april in Amsterdam organiseerden Connexys en HR2day een lunchsessie over de mogelijkheden van Salesforce voor HR en recruitment. Hoe kunnen HR-oplossingen op het Salesforce platform je helpen bij de inrichting van de HR-organisatie van morgen was de centrale vraag.

HR: gisteren, vandaag en morgen
Uit onderzoek blijkt dat 92% van alle HR-verantwoordelijken denkt dat HR in de toekomst een steeds belangrijker rol gaat spelen. Zij zien de doelen van de HR-organisatie duidelijk in lijn met de doelen van de organisatie als geheel, zie ook ons blog: Grootste uitdaging HR: toekomstbestendig maken van de organisatie. De primaire focus van HR ligt dan ook op de ontwikkeling van de organisatie- en de persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers. Helaas blijkt uit dat zelfde onderzoek dat de HR-afdeling nog vooral bezig is met allerlei administratieve zaken; HR is eigenlijk het duizend-dingen-doekje van de directie. Zie ook ons blog Agenda van HR wordt bepaald door de waan van de dag.

Empowerment van managers en medewerkers kan daarbij een cruciale rol spelen, maar de introductie van ESS en MSS hulpmiddelen blijven nog sterk achter bij de mogelijkheden. Excel blijkt nog vaak het meest gebruikte HR-tool.

Bij het recruitment proces zie je dezelfde trend. Aan de ene kant vervagen de grenzen tussen vast en flexibel personeel, waardoor recruitment meer en meer verschuift naar resource management. Aan de andere kant zie je dat recruitment steeds meer op marketing gaat lijken. De recruiter wordt marketeer!

Salesforce voor HR en Recruitment
HR2day en Connexys hebben beiden een standaard applicatie voor HR-, Salaris- & Recruitmentprocessen ontwikkeld op basis van het Salesforce platform. Deze keuze biedt niet alleen grote voordelen voor hen als leverancier maar biedt ook grote voordelen voor organisaties die kiezen voor deze standaard oplossing. De belangrijkste voordelen die dit platform hen biedt zijn:
• Veilig, beschikbaar en betrouwbaar platform
• Ecosysteem van standaard beschikbare applicaties
• Mogelijkheid om eigen applicaties te ontwikkelen en toe te voegen
• Gedeelde mogelijkheden voor identity management en data uitwisseling

De belangrijkste tip om meer van de mogelijkheden van het platform uit te nutten is dan ook: maak een schets van je belangrijkste processen en begin simpel.

Best Practices:
Deze tip kwam ook uit de best practices van zowel TBI, Interface en Exact naar voren. Vooral door het goed in kaart brengen van je huidige processen en de verbetermogelijkheden die je daar vindt kan je daadwerkelijk verbeteringen doorvoeren. Probeer daarbij een stapsgewijze aanpak te volgen, waarbij je alle belanghebbenden betrekt.

Meer informatie?
Benieuwd hoe je met Connexys en HR2day je HR en recruitment klaar maakt voor de toekomst? Neem dan contact met ons op.
Wil je de sheets zien en een foto-impressie? Ga naar https://www.hr2day.com/salesforce-voor-hr-en-recruitment/

HR & IT (nog) geen gelukkig huwelijk?

In welke mate ziet u IT-innovatie als een middel om concurrentievoordeel te behalen? Deze en nog veel meer vragen hebben wij gesteld aan 600 (middel)grote organisaties in Nederland in een veelheid aan sectoren: bouw, industrie, transport, (groot)handel, logistiek en dienstverlening.

De rol van ICT bij de uitdagingen van HR

De directie gaat voor flexibiliteit, kostenverlaging en productiviteitsverhoging. ICT kan daarbij een sleutelrol spelen. Bijvoorbeeld in de vorm van Software-as-a-Service (SaaS). Daarmee zijn eenvoudig en flexibel selfservice faciliteiten aan medewerkers en managers beschikbaar te stellen. Dat maakt ze productiever, houdt de kosten beheersbaar en betrekt medewerkers meer bij de bedrijfsvoering. Toch krijgt het rendement op IT nog geen twintig procent van de stemmen bij de vraag naar de grootste uitdagingen voor HR. (Zie onderstaande diagram)

blog 8 p23 landscape

Wat worden de grootste uitdagingen in het HR-werkveld?

Verder is bij bijna 40% de behoefte aan real time informatie voor ad hoc analyses een grote uitdaging in het HR-werkveld. Ook dat is het terrein van HR & IT. Het samenbrengen van gegevens uit verschillende bronnen en het installeren van tools voor de analyse zou dus hoog op de lijst van aandachtpunten moeten staan. Dat is echter slechts bij een kleine 40% van de organisaties het geval. Inspelen op de constant veranderende wetgeving is nauwelijks een issue (6%), terwijl we hiervoor zagen dat organisaties hier vaak lang mee bezig zijn. Ook hier focust men zich dus niet op flexibiliteit.

HR ziet het concurrentievoordeel van IT nog niet

42% van de respondenten geeft aan dat IT-innovatie nauwelijks, neutraal of helemaal geen middel is om concurrentievoordeel te behalen. Hiervoor werd duidelijk dat medewerkers met flexibele selfservice systemen meer betrokken en meer tevreden zijn, wat leidt tot beter presterende organisaties. Het maakt tijd vrij voor HR zodat deze zich kan bezighouden met het klaarstomen van de organisatie voor de toekomst. Op dit moment ziet HR de IT vooral als onderdeel van het administratieve werkdomein, maar niet als ‘de grote veranderaar’. HR-managers kunnen wel wat hulp gebruiken om een visie op HR & IT te ontwikkelen. Er zijn gebieden genoeg waarin stappen gemaakt kunnen worden om waarde te scheppen voor top-line groei.

blog 8 p24 landscape

In welke mate ziet u IT-innovaties als een middel om concurrentievoordeel te behalen?

Het belang van empowerment

Ook gereedschap om medewerkers en managers ‘in control’ te brengen wordt door veel respondenten genoemd. Maar het belang dat men hieraan toekent staat in schril contrast tot de huidige empowerment faciliteiten. HR heeft dus nog een wereld te winnen door medewerkers zelf HR-taken te laten afhandelen in een geautomatiseerd proces.

HR ziet over het algemeen niet veel toegevoegde waarde in cloud oplossingen (19%) terwijl deze de flexibiliteit en mobiliteit bevorderen. Eerder zagen we echter dat HR nu al veel gebruik maakt van cloud-applicaties dus lijkt er geen noodzaak tot innovatie. Maar omdat men veel gebruik gemaakt van best-of-breed applicaties in plaats van een integraal cloud systeem is ook hier winst te behalen.

Onafhankelijk van plaats en tijd werken scoort relatief laag (6%). Opvallend want bedrijven die medewerkers altijd en overal toegang geven tot HR-faciliteiten positioneren zich als moderne werkgever.

Operationele workflows binnen een geïntegreerd systeem

HR-managers onderkennen met name de toegevoegde waarde van IT-innovaties voor operationele processen. Dat is opvallend omdat ze eerder aangaven vooral stappen te willen maken in het ontwikkelen van de organisatie en de aantrekkingskracht als werkgever. De nieuwe mogelijkheden van ICT op die punten worden blijkbaar nog niet gezien.

Men wil geautomatiseerde workflows opzetten voor operationele HR-processen. Dat vraagt om een volledig geïntegreerd HR-systeem want workflows hebben betrekking op verschillende achterliggende processen. Meer dan de helft van de respondenten ziet daarom de toegevoegde waarde van een integraal systeem voor het HR-management.

blog 8 p25 landscape

Wat moeten IT-innovaties vooral bieden om vanuit de HR-afdeling of het HR- management waarde te kunnen toevoegen?

Efficiency behalen in administratieve HR-processen

Ongeveer de helft van bedrijven denkt dat de efficiency van de administratieve HR-processen is te verbeteren (47%). We zagen hiervoor dat het zwaartepunt ligt op het integreren en digitaliseren van operationele administratieve processen.
En met selfservice oplossingen kunnen medewerkers en managers de HR-taken zelf uitvoeren. Daarmee kan HR indirect bijdragen aan de groei van de business. Betrokken medewerkers zijn nu eenmaal gemotiveerder en productiever en bouwen actief mee aan het succes van de organisatie. Daarnaast schept het voor HR tijd voor het ontwikkelen van de organisatie.

blog 8 p26 landscape

Wij kunnen met recht zeggen de efficiëncy van onze administratieve HR-processen op orde is.

 

Uit het onderzoek blijkt duidelijk dat IT kan helpen om de doelstellingen van de HR-afdeling te realiseren. Echter de toegevoegde waarde ervan wordt door HR-managers duidelijk ondergewaardeerd.

Wil je daar meer over weten? Neem dan contact met ons op.

Benieuwd naar alle uitkomsten uit ons onderzoek? Je kunt het hier downloaden.