Nieuwe wetgeving rondom verlof en arbeidstijden

Per 1 januari 2015 is een aantal regels voor verlof gewijzigd. De meest belangrijke wijzigingen betreffen:

    • bevallingsverlof
    • ouderschapsverlof
    • pleeg- en adoptieverlof
    • zorgverlof

In bijgevoegde infographic hebben we de belangrijke wijzigingen kort op een rij gezet.

Bevallingsverlof kan nu …

in delen worden opgenomen. Nadat het kind 6 weken oud is mag de moeder het resterende deel van haar bevallingsverlof (8 à 10 weken) gespreid opnemen. Dit mag ze dan in delen opnemen over een periode van maximaal 30 weken. De totale duur van het zwangerschaps- en bevallingsverlof blijft 16 weken.

door de partner worden overgenomen. In het geval dat de moeder na de bevalling overlijdt kan de partner het resterende deel van het bevallingsverlof (max. 10 weken) overnemen

worden verlengd bij ziekenhuisopname van het kind. Bij langdurig ziekenhuisopname van het pasgeboren kind wordt het verlof van de moeder verlengd met maximaal 10 weken zodat ze langer bij haar kind kan zijn.

Bij zwangerschap van een meerling mag de moeder 4 weken eerder met verlof dan bij een éénling. Het zwangerschapsverlof bij een meerling wordt in de toekomst namelijk verlengd met 4 weken. Het is nog onbekend wanneer deze aangepaste regeling ingaat.

Ouderschapsverlof is nu …

3 dagen voor partners bij geboorte. Partners hebben sinds dit jaar recht om 3 dagen ouderschapsverlof (onbetaald) op te nemen rond de geboorte van hun kind om meer tijd met het kind te kunnen doorbrengen. Dat geldt naast het huidige kraamverlof van 2 dagen (betaald).

ook bij een dienstverband < 1 jaar.De medewerker die korter dan een jaar bij u in dienst is kan sinds dit 1 januari 2015 ook in aanmerking komen voor ouderschapsverlof.

Pleeg- en adoptieverlof mag nu…

gespreid worden opgenomen. De 4 aaneengesloten weken verlof mag de pleeg- of adoptieouder nu in overleg met de werkgever over een periode van maximaal 26 weken spreiden. Het totale verlof blijft 4 weken.

over een langere termijn worden opgenomen. De 4 weken pleeg- of adoptieverlof mag zowel voor als na de opname worden opgenomen. Vanaf vier weken voor de opname van het kind tot 22 weken erna kan het verlof nu worden opgenomen. De medewerker moet dit minimaal 3 weken voor het ingaan van het verlof bij de werkgever aanvragen.

Zorgverlof vanaf 1 juli 2015 ook …

voor leden uit een bredere sociale kring. Kort- en langdurend zorgverlof kan een medewerker vanaf 1 juli 2015 ook aanvragen bij de werkgever wanneer zij moeten zorgen voor zieke mensen uit een bredere sociale kring zoals broers en zussen, een vriend, grootouders, kleinkinderen. Dit gaat om noodzakelijke zorg in geval van ziekte en hulpbehoevendheid wanneer niemand anders dit kan. Voorheen was dit beperkt tot zorgverlof aan partner, ouder of kind. Kortdurend zorgverlof mag de werkgever alleen weigeren als het bedrijf hierdoor in ernstige problemen komt. De werkgever betaalt minstens 70% van het salaris door. Per 12 maanden mag de medewerker maximaal twee keer het aantal uren dat de medewerker per week werkt, opnemen.

flexibeler. Langdurend zorgverlof kan nu ook flexibeler worden opgenomen. Dit gaat in overleg met de werkgever. De aanvraag moet minimaal 2 weken van tevoren worden aangevraagd door de werknemer. De werkgever mag deze aanvraag bij een zwaarwegend bedrijfsbelang met opgave van redenen weigeren of voor een deel goedkeuren. Dit wordt dan in overleg met de werknemer afgesproken. Een medewerker mag het verlof over maximaal 18 weken spreiden. Tijdens langdurend zorgverlof hoeft de werkgever het niet door te betalen (vakantiedagen worden wel opgebouwd). Het totale verlof per 12 maanden is niet langer dan 6 keer het aantal uren dat de medewerker per week werkt. Langdurend zorgverlof eindigt als degene waarvoor de medewerker zorgt overlijdt of niet meer levensbedreigend ziek is.

In een cao of bedrijfsregeling kunnen over verlof andere afspraken worden gemaakt. Als dat zo is, dan gelden deze afspraken, niet de afspraken in de wet. Meestal zijn er in cao’s voor meer soorten omstandigheden verlofregelingen opgenomen dan in de wet is voorzien.

In een cao of bedrijfsregeling kunnen over verlof andere afspraken worden gemaakt. Als dat zo is, dan gelden deze afspraken, niet de afspraken in de wet. Meestal zijn er in cao’s voor meer soorten omstandigheden verlofregelingen opgenomen dan in de wet is voorzien.

Meer achtergronden en details lees je op de site van de rijksoverheid.