crisisheffing en premiekorting

Crisisheffing en Premiekorting Jongere Werknemer

We wijzen u graag op een paar wetenswaardigheden betreffende de loonbelasting en premieheffing in 2014.

Niet vergeten in maart: De Crisisheffing

Ook dit jaar moet u de Crisisheffing betalen. De crisisheffing is een regeling die in 2012 tijdelijk is geïntroduceerd en dit jaar is verlengd: de Pseudo-eindheffing hoge lonen oftewel de Crisisheffing. De crisisheffing is de eenmalige “pseudo eindheffing” op hoog loon over het voorgaande jaar. Over de lonen boven de € 150.000 per jaar moet over het meerdere 16% eindheffing betaald worden. Dit gebeurt met de loonaangifte van maart.

Houd er rekening mee dat het om het werkelijk verdiende loon over 2013 gaat, bij alle aan elkaar verbonden vennootschappen. Als een medewerker maar een deel van het jaar in dienst was, hoeft u het bedrag niet om te rekenen naar een jaarbedrag. U hoeft geen heffing te betalen over loon dat voortvloeit uit opname van de levensloopregeling. Als de dienstbetrekking in overleg met de werknemer in 2013 volledig of gedeeltelijk is omgezet in een zzp-contract, dan telt u voor bepaling van de eindheffing het ondernemingsresultaat van de zzp’er op bij het loon dat u in 2013 hebt uitbetaald.

Premiekorting jongere werknemer

De overheid voert een stimuleringsmaatregel in om jongeren met een uitkering aan het werk te helpen. Werkgevers krijgen een premiekorting als ze tussen 1 januari 2014 en 31 december 2015 een jonge werknemer aannemen. Het gaat hier om jongeren die tussen de 18 en 27 jaar zijn én een WW- of bijstandsuitkering hebben (en geen arbeidsgehandicaptenkorting). Werkgevers moeten minimaal een halfjaarcontract voor minimaal 32 uur per week geven.

De premiekorting is € 3.500 per jaar. Voor jongeren die vanaf 1 januari 2014 in dienst treden, ontvangt de werkgever de premiekorting vanaf 1 juli 2014. Van 1 juli t/m 31 december 2014 bedraagt de premiekorting dan € 1.750. Werkgevers ontvangen de premiekorting maximaal twee jaar, dus voor medewerkers die al eerder gestart zijn gaat de teller op 1 juli lopen.

 

Het is van belang dat u een afschrift bewaart van de schriftelijke arbeidsovereenkomst en een verklaring van UWV of de gemeente, waaruit blijkt dat uw werknemer recht had op een WW- of bijstandsuitkering. Als u deze als bijlage gewoon in HR2day opslaat, heeft u t.z.t alles bij de hand.